Privacy

In dit privacy statement wordt het privacy beleid van de website www.huisartswerkt.nl (hierna: de website) omschreven. Onder de inhoud van dit privacy statement vallen alle vormen van verzameling en registratie van persoonsgegevens binnen het bedrijf Huisartswerkt. Gebruikers van de website van Huisartswerkt worden via deze privacy policy geïnformeerd over de manier waarop Huisartswerkt omgaat met de gegevens die de gebruiker door het bezoeken van de website automatisch en/of actief verstrekt.

Gebruik website

Door gebruik te maken van de website worden bepaalde, anonieme gegevens over het gebruik van de pagina automatisch via het IP-adres van de gebruiker verzameld. Het gaat hierbij om gegevens zoals het IP-adres, het tijdstip van het bezoek aan de website, de duur van uw bezoek, de browser die daarbij gebruikt wordt en de onderdelen van de website die bezocht worden. Daarnaast maakt de website gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website gebruikt wordt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Een eventuele gebruikersnaam en wachtwoord worden opgeslagen indien de gebruiker dit aangeeft. De verzamelde gegevens zijn anoniem en kunnen niet leiden tot vaststelling van de identiteit van de gebruiker. Daarnaast worden de verzamelde gegevens alleen intern gebruikt ter optimalisatie van de website.

Registratie persoonsgegevens

Bij gebruik making van de dienstverlening van Huisartswerkt, bij verzending van een informatie-aanvraag of bij anderszins contact met Huisartswerkt worden de verstrekte persoonsgegevens* verzameld en geregistreerd door Huisartswerkt. Dit geldt enkel voor de persoonsgegevens die de gebruiker zelf actief verstrekt. Huisartswerkt zal deze persoonsgegevens gebruiken in het kader van haar dienstverlening en om informatie aan de gebruiker te kunnen verstrekken wanneer de gebruiker aangeeft hier interesse in te hebben. Eventueel kan Huisartswerkt persoonsgegevens gebruiken om de gebruiker op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de activiteiten van Huisartswerkt. Een gebruiker die het niet wenselijk acht om informatie over Huisartswerkt te ontvangen, kan dit te allen tijde kenbaar maken door zich uit te schrijven via info@huisartswerkt.nl.

Behandeling gegevens

Verstrekte persoonsgegevens worden door Huisartswerkt slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Deze persoonsgegevens en de automatisch verzamelde gegevens zullen nooit zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker aan derde partijen ter beschikking worden gesteld (koop, huur, delen), tenzij Huisartswerkt hiertoe gehouden is door een wettelijke bepaling of een bevel, of wanneer Huisartswerkt betrokken raakt bij een bedrijfsfusie en/of overname. In zulks geval wordt de gebruiker daar tijdig over geïnformeerd, tenzij het anonieme gegevens betreft. Huisartswerkt is gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om de privacy zo veel mogelijk te waarborgen.

 

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy van burgers. Huisartswerkt respecteert deze wet en zal uitsluitend in lijn met hetgeen hierin bepaald is handelen. Indien de gebruiker wenst dat zijn/haar persoonsgegevens verwijderd worden, aangepast worden of wanneer de gebruiker inzage wenst te krijgen in de geregistreerde persoonsgegevens, kan een schriftelijk verzoek hiertoe gericht worden aan het adres zoals onderaan deze pagina is weergegeven of aan het eerder genoemde e-mail adres. Alle actief door de gebruiker verstrekte gegevens zijn terug te vinden in het gebruikersaccount. In het gebruikersaccount kunnen gegevens worden ingezien, aangepast of verwijderd. Voor verwijdering van het volledige gebruikersaccount kan een verzoek daartoe gericht worden aan het eerder genoemde e-mail adres.

Aanmelding nieuwsbrief

Aamelding voor de nieuwsbrief kan via website, waarbij Huisartswerkt gebruik maakt van het programma ‘Sender’. De in het kader daarvan door jouw verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om aan de gevraagde mailings te kunnen versturen. Je kunt je voor de verdere ontvangst van mailings uitschrijven op de daartoe in de betreffende mailings aangegeven wijze.

Beveiliging

Huisartswerkt spant zich tot het uiterste in jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Daarbij zullen de richtlijnen uit deze privacy policy in acht genomen worden. Alleen geautoriseerd personeel van Huisartswerkt heeft inzage in geregistreerde persoonsgegevens. De persoonsgegevens bevinden zich in een beveiligde omgeving en kunnen dus nooit middels zoekmachines op internet gevonden worden.

Overig

Eventuele links naar websites, bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan Huisartswerkt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Huisartswerkt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Het is daarom raadzaam dit privacy statement regelmatig te raadplegen. Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact opgenomen worden via info@huisartswerkt.nl.


*Indien gebruik wordt gemaakt van de chatmodule op de website, worden persoonsgegevens opgeslagen door de exploitant van de chatmodule.

Mail icon